نورپردازی فضای داخلی

نورپردازی استفاده عمدی از نور برای دستیابی به جلوه های عملی یا زیبایی است. نورپردازی در محیط داخلی معمولاً با استفاده از وسایل روشنایی انجام می شود و یک قسمت اصلی از طراحی داخلی می باشد .

نورپردازی استفاده عمدی از نور برای دستیابی به جلوه های عملی یا زیبایی است. نورپردازی در محیط داخلی معمولاً با استفاده از وسایل روشنایی انجام می شود و یک قسمت اصلی از طراحی داخلی می باشد .

نورپردازی فضای خارجی۲

منظور از نورپردازی فضای خارجی ، روشنایی مصنوعی ثابت جهت روشن کردن فضاهای بدون سقف می باشد ، هدف از نورپردازی در فضای باز ، حفظ و یا بهبود عملکرد بصری افراد در فضاهای بیرونی می باشد.

منظور از نورپردازی فضای خارجی ، روشنایی مصنوعی ثابت جهت روشن کردن فضاهای بدون سقف می باشد ، هدف از نورپردازی در فضای باز ، حفظ و یا بهبود عملکرد بصری افراد در فضاهای بیرونی می باشد.

دسته بندی محصولات

زیر عنوان در قسمت زیر قرار دارد
محصولات سسکو مارکت